Υποβάλετε μια πρόκληση

Συμπληρώστε τη φόρμα για να υποβάλετε την πρόκλησή σας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το έργο SEED. Αυτή η φόρμα αποσκοπεί στον εντοπισμό ενός έργου (το οποίο θα αναφέρουμε ως "πρόκληση"), το οποίο η εταιρεία σας θα μπορούσε να προτείνει στους φοιτητές να εργαστούν πάνω σε αυτό.
Με τον όρο "Πρόκληση" εννοούμε ένα (δημιουργικό ή τεχνικό) έργο στο οποίο μια εταιρεία θα ήθελε να εργαστούν οι μαθητές εντός μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου. Η έμπνευση για μια "πρόκληση" μπορεί να είναι ένα πρόβλημα ή μια ευκαιρία που αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρεία ή που θα ήθελε να εξερευνήσει.
Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στο σύνολο των παρακάτω ερωτήσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο/γνώση. Αυτό θα βοηθήσει τόσο εσάς όσο και τα σχολεία να εντοπίσουν την κατάλληλη ομάδα μαθητών που θα εργαστούν στην πρόκληση. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο ερωτήσεων υποβολής κάνοντας κλικ στο κουμπί.
Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ελλιπών σχεδίων αυτού του εντύπου. Ως εκ τούτου, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο και πληροφορίες για να συμπληρώσετε πλήρως το έντυπο. Σε περίπτωση που χρειάζεστε ένα υπόδειγμα του εντύπου, μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.
ERASMUS + DISCLAIMER

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CO-FUNDED BY THE ERASMUS+
LICENSED UNDER CREATIVE COMMONS

Designed and developed by InterMediaKT