ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το έργο μας με λίγα λόγια

Ο κύριος στόχος του έργου και της πλατφόρμας SEED είναι να προσφέρει μια εναλλακτική και καινοτόμο προσέγγιση για τα μονοπάτια μάθησης με βάση το εργασιακό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας τη συνέχειά τους σε οποιοδήποτε πλαίσιο.

Το SEED αξιοποιεί τις υπάρχουσες μεθοδολογίες που βασίζονται στη δημιουργικότητα για να παρέχει έτοιμες προς χρήση λύσεις, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικά σχολεία.

Ειδικοί Στόχοι

Με βάση αυτόν τον κύριο στόχο, το SEED σκοπεύει επίσης:

να αναγνωριστεί η σημασία της δημιουργικότητας ως κρίσιμη μεταβατική δεξιότητα για τους μαθητές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν καλύτερα το αυξανόμενο αίτημα για καινοτομία σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας και, γενικότερα, να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους·

να βελτιωθεί η χρήση της “μάθηση με βάση τις συνθήκες εργασίας” ως βασικού πυλώνα για ταχύτερη και πιο επικερδή πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας·

να εξοπλίσει την επαγγελματική εκπαίδευση με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και λύσεις για τη διαχείριση εξ αποστάσεως εμπειριών επαγγελματικής κατάρτισης με βάση μεθοδολογίες δημιουργικής καθοδήγησης·

να συμβάλει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών πολιτικών της ΕΕ με τη δοκιμή και την παροχή μιας νέας ψηφιακής λύσης επιτρέπει στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα να συνεχίσουν να παρέχουν “μάθηση με βάση τις συνθήκες εργασίας”, καθώς και να διατηρήσουν την καίριας σημασίας σχέση με τις επιχειρήσεις.

Αποτελέσματα

Το SEED ξεκίνησε με μια βασική μελέτη για να προσδιορίσει τα βασικά στοιχεία των συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία στις χώρες εταίρους (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία) και τις δημιουργικές μεθοδολογίες και ψηφιακές λύσεις που συνήθως εφαρμόζονται σε αυτές τις πρακτικές.

Το προσχέδιο της εργαλειοθήκης αξιολογήθηκε και ενσωματώθηκε μέσω τοπικών εργαστηρίων συνδιαμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες με τη συμμετοχή 3 βασικών ενδιαφερομένων φορέων (μέντορες εταιρειών, καθηγητές και δάσκαλοι σχολείων).

Η δράση αυτή άνοιξε το δρόμο για τον καθορισμό του ψηφιακού μαθησιακού περιβάλλοντος για την εφαρμογή της μεθοδολογίας SEED.

Η εργαλειοθήκη SEED δοκιμάστηκε μεταξύ τους στο πλαίσιο της σύμπραξης και στη συνέχεια μέσω των τοπικών κοινοτήτων SEED.

Σε 4 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία) πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις με σχολικούς δασκάλους και μέντορες εταιρειών, οι οποίες προετοίμασαν το πεδίο για τις τοπικές πιλοτικές εφαρμογές, όπου η εργαλειοθήκη δοκιμάστηκε μέσω πραγματικών εμπειριών μάθησης με βάση το εργασιακό περιβάλλον.

Με την ανατροφοδότηση που συλλέχθηκε κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών, το εγχειρίδιο SEED για εξ αποστάσεως ή μικτά σχέδια μάθησης με βάση την εργασία θα οριστικοποιηθεί και θα διαδοθεί μέσω 4 ενημερωτικών εκδηλώσεων.

ERASMUS + DISCLAIMER

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CO-FUNDED BY THE ERASMUS+
LICENSED UNDER CREATIVE COMMONS

Designed and developed by InterMediaKT